Maďarsko

Odpovědět
QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 27 dub 2017, 10:29

Kokos píše:
27 dub 2017, 09:05
QVAK píše:
26 dub 2017, 18:59
Svarboj píše:
26 dub 2017, 18:21
Evropská komise zahájila s Maďarskem řízení kvůli zákonu o vysokých školách

Evropská komise zahájila s Maďarskem kvůli jeho novému zákonu o vysokých školách řízení, které může skončit až před unijním soudem. Novinářům to po středečním jednání Komise řekl její místopředseda Valdis Dombrovskis. Podle názoru Komise není maďarský zákon v souladu s unijními pravidly a svobodami.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... olach.html
Náš Vysokoškolský zákon obsahuje shodné omezení a platí o pár let déle než nově přijatý v Maďarsku. U Nás je naprosto korektně multikulturně "demokratický" a naprosto slučitelný s veškerými Evropskými hodnotami na rozdíl od nekorektního Maďarska.
A mohl by jsi mi, prosím, říct, kde to náš vysokoškolský zákon obsahuje? Já jsem to tam nenašel. Pro představu:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:
a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

§ 2
(1) Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.
(2) Vysoká škola je právnickou osobou.
(3) Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení „vysoká škola“, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení „univerzita“, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní.
(4) Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
(5) Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty.
(6) Typ vysoké školy je uveden v jejím statutu a musí být v souladu se stanoviskem Akreditační komise.
(7) Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní.
(8) Na vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysokých škol se mohou podílet i jiné právnické osoby, které se touto činností zabývají.
(9) Nikdo kromě vysoké školy nemá právo přiznávat akademický titul, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem, používat akademické insignie a konat akademické obřady.
(10) Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí. )
V podmínkách pro akreditaci zde působících VŠ.

Kokos

Re: Maďarsko

Příspěvek od Kokos » 27 dub 2017, 10:50

Akreditace vysokých škol neexistuje. Jejich zakládání je podmíněno tím, co jsem psal výše. Akreditační komise schvaluje jednotlivé studijní obory, které ale se zřízením vysoké školy (a tedy s tím, co ty tu tvrdíš) nemají nic společného. Jelikož nejsem líný si takovéto věci vyhledat a nepapouškuji jen někoho jiného, daná část je zde:
Akreditace studijního programu
§ 78
(1) Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.
(2) Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly.
(3) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5.
§ 79
(1) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje
a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat,
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2,
c) doklady o personálním, finančním, materiálním a technickém a informačním zabezpečení studijního programu nejméně na standardní dobu studia včetně údajů o garantovi studijního programu,
d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium,
e) v případě studijního programu zdravotnického zaměření též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání, )
f) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a stanovisko příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání.19a)
(2) Ministerstvo neprodleně postoupí žádost Akreditační komisi, která ji posoudí do 120 dnů ode dne, kdy jí byla doručena.
(3) Jsou-li případné nedostatky žádosti odstranitelné, vyzve Akreditační komise vysokou školu, aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a posuzování přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve stanovené lhůtě neodstraní, vydá Akreditační komise stanovisko na základě původních podkladů.
(4) Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo do 30 dnů rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti.
(5) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona,
b) studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální, přístrojové a informační,
c) uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně a technicky zabezpečeno,
d) vysoká škola neskýtá záruku řádného zajištění výuky,
e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
f) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko,
g) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Akreditační komise nevydá k žádosti o akreditaci studijního programu souhlasné stanovisko z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. a) a b). Stanovisko akreditační komise musí obsahovat zdůvodnění v jakých konkrétních bodech nesplňuje studijní program důvody uvedené v odstavci 5 písm. a) a b).
(7) Ministerstvo po dohodě s Akreditační komisí stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o akreditaci studijního programu.
(8) Zjistí-li ministerstvo, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného stanoviska Akreditační komise neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, může ministerstvo vyzvat Akreditační komisi k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění nedostatků v odůvodnění.
§ 80
(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
(2) Platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. Na řízení o prodloužení platnosti akreditace se přiměřeně vztahuje ustanovení § 79.
(3) Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může vysoká škola požádat o akreditaci jeho rozšíření.
(4) Akreditace studijního programu zaniká oznámením vysoké školy o zrušení studijního programu nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena. Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.
§ 81
(1) O akreditaci studijního programu může spolu s vysokou školou požádat též právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností.
(2) Spolu se žádostí o akreditaci předloží dohodu s vysokou školou o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu. Tato vysoká škola přijímá uchazeče o studium ve studijním programu a uděluje absolventům tohoto studijního programu příslušný akademický titul. Ve vysokoškolském diplomu je též uvedeno, kde byl studijní program uskutečňován.
(3) O akreditaci studijního programu může právnická osoba podle odstavce 1 požádat též samostatně. Vydá-li Akreditační komise souhlasné stanovisko, ministerstvo vyzve příslušnou vysokou školu k uzavření dohody podle odstavce 2 a akreditaci udělí po uzavření této dohody. Odmítne-li vysoká škola dohodu uzavřít, sdělí toto rozhodnutí a jeho zdůvodnění do 30 dnů ministerstvu a Akreditační komisi.
(4) Na žádost o akreditaci studijního programu podle odstavců 1 až 3 se vztahuje § 79 přiměřeně.
(5) Při společném uskutečňování doktorského studijního programu dohoda též stanoví zastoupení právnické osoby a vysoké školy v oborové radě.
§ 82
Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
(1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.
(2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje:
a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na které bude řízení probíhat,
b) obor habilitace nebo jmenování,
c) údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném oboru,
d) údaje o profesorech a dalších akademických pracovnících vyučujících a pěstujících daný nebo příbuzný obor na vysoké škole nebo její součásti,
e) seznam členů vědecké rady vysoké školy, popřípadě její součásti.
(3) Ustanovení § 79 odst. 2 a 3 platí pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem obdobně.
(4) Akreditační komise posoudí, zda skutečnosti doložené podle odstavce 2 písm. c) až e) vytvářejí předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče o jmenování docentem nebo profesorem, a vydá stanovisko k žádosti.
(5) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace do 30 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise. Přitom přihlíží k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy nebo dlouhodobému záměru soukromé vysoké školy a k hodnocení činnosti vysoké školy.
(6) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
a) vysoká škola neskýtá záruku řádného provádění habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
b) není akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část,
c) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
d) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko,
e) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Výjimku z ustanovení odstavce 6 písm. b) může ministerstvo připustit v případě nově vznikajícího oboru.
(8) Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
Jediné, co omezuje lehce cizince mimo EU je §81, bod 1. To je ale mířeno proti právnickým osobám a ne proti již založeným vysokým školám.

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 27 dub 2017, 11:50

Kokos píše:
27 dub 2017, 10:50
Akreditace vysokých škol neexistuje. Jejich zakládání je podmíněno tím, co jsem psal výše. Akreditační komise schvaluje jednotlivé studijní obory, které ale se zřízením vysoké školy (a tedy s tím, co ty tu tvrdíš) nemají nic společného. Jelikož nejsem líný si takovéto věci vyhledat a nepapouškuji jen někoho jiného, daná část je zde:
Akreditace studijního programu
§ 78
(1) Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.
(2) Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly.
(3) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5.
§ 79
(1) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje
a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat,
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2,
c) doklady o personálním, finančním, materiálním a technickém a informačním zabezpečení studijního programu nejméně na standardní dobu studia včetně údajů o garantovi studijního programu,
d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium,
e) v případě studijního programu zdravotnického zaměření též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání, )
f) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání též oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a stanovisko příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání.19a)
(2) Ministerstvo neprodleně postoupí žádost Akreditační komisi, která ji posoudí do 120 dnů ode dne, kdy jí byla doručena.
(3) Jsou-li případné nedostatky žádosti odstranitelné, vyzve Akreditační komise vysokou školu, aby je v přiměřené lhůtě odstranila, a posuzování přeruší. V případě, že vysoká škola vady ve stanovené lhůtě neodstraní, vydá Akreditační komise stanovisko na základě původních podkladů.
(4) Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo do 30 dnů rozhodne o udělení akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti.
(5) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona,
b) studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální, přístrojové a informační,
c) uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně a technicky zabezpečeno,
d) vysoká škola neskýtá záruku řádného zajištění výuky,
e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
f) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko,
g) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Akreditační komise nevydá k žádosti o akreditaci studijního programu souhlasné stanovisko z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. a) a b). Stanovisko akreditační komise musí obsahovat zdůvodnění v jakých konkrétních bodech nesplňuje studijní program důvody uvedené v odstavci 5 písm. a) a b).
(7) Ministerstvo po dohodě s Akreditační komisí stanoví vyhláškou podrobnější obsah písemné žádosti o akreditaci studijního programu.
(8) Zjistí-li ministerstvo, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného stanoviska Akreditační komise neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, může ministerstvo vyzvat Akreditační komisi k novému jednání k vydání stanoviska a odstranění nedostatků v odůvodnění.
§ 80
(1) Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
(2) Platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. Na řízení o prodloužení platnosti akreditace se přiměřeně vztahuje ustanovení § 79.
(3) Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může vysoká škola požádat o akreditaci jeho rozšíření.
(4) Akreditace studijního programu zaniká oznámením vysoké školy o zrušení studijního programu nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena. Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.
§ 81
(1) O akreditaci studijního programu může spolu s vysokou školou požádat též právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností.
(2) Spolu se žádostí o akreditaci předloží dohodu s vysokou školou o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu. Tato vysoká škola přijímá uchazeče o studium ve studijním programu a uděluje absolventům tohoto studijního programu příslušný akademický titul. Ve vysokoškolském diplomu je též uvedeno, kde byl studijní program uskutečňován.
(3) O akreditaci studijního programu může právnická osoba podle odstavce 1 požádat též samostatně. Vydá-li Akreditační komise souhlasné stanovisko, ministerstvo vyzve příslušnou vysokou školu k uzavření dohody podle odstavce 2 a akreditaci udělí po uzavření této dohody. Odmítne-li vysoká škola dohodu uzavřít, sdělí toto rozhodnutí a jeho zdůvodnění do 30 dnů ministerstvu a Akreditační komisi.
(4) Na žádost o akreditaci studijního programu podle odstavců 1 až 3 se vztahuje § 79 přiměřeně.
(5) Při společném uskutečňování doktorského studijního programu dohoda též stanoví zastoupení právnické osoby a vysoké školy v oborové radě.
§ 82
Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
(1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.
(2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje:
a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na které bude řízení probíhat,
b) obor habilitace nebo jmenování,
c) údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném oboru,
d) údaje o profesorech a dalších akademických pracovnících vyučujících a pěstujících daný nebo příbuzný obor na vysoké škole nebo její součásti,
e) seznam členů vědecké rady vysoké školy, popřípadě její součásti.
(3) Ustanovení § 79 odst. 2 a 3 platí pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem obdobně.
(4) Akreditační komise posoudí, zda skutečnosti doložené podle odstavce 2 písm. c) až e) vytvářejí předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče o jmenování docentem nebo profesorem, a vydá stanovisko k žádosti.
(5) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace do 30 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise. Přitom přihlíží k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy nebo dlouhodobému záměru soukromé vysoké školy a k hodnocení činnosti vysoké školy.
(6) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
a) vysoká škola neskýtá záruku řádného provádění habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
b) není akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část,
c) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,
d) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko,
e) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Výjimku z ustanovení odstavce 6 písm. b) může ministerstvo připustit v případě nově vznikajícího oboru.
(8) Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem se uděluje na dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.
Jediné, co omezuje lehce cizince mimo EU je §81, bod 1. To je ale mířeno proti právnickým osobám a ne proti již založeným vysokým školám.
Je Sorosova VŠ z hlediska zakladatele/ů (vlastníka/ů) maďarská VŠ nebo zde sídlí jako součást mateřské VŠ akreditované jinde?

Uživatelský avatar
palo satko
Senior redaktor
Příspěvky: 3294
Registrován: 16 úno 2017, 07:51

Re: Maďarsko

Příspěvek od palo satko » 27 dub 2017, 12:31

Na Slovensku si tiež može Soroš fukat:

Zakon 175/2008
ŠTVRTÁ ČASŤ
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
A ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
§ 47
Súkromné vysoké školy
(1) Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je
oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na to udelila súhlas v mene štátu (ďalej len „štátny súhlas“). Návrh na udelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo.

Jeho univerzita v Madarsku ma zriadovatela, ktory nema sidlo ani v Madarsku a ani v EU.
"Ego sum rex Romanus et super grammaticam" Žigmund - liška ryšava v Kostnici. Nie som cisar, ale gramatiku tiež nezvladam. :)

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 28 dub 2017, 21:41

„Zastaví jakoukoliv masu.“ Maďaři mají druhý plot na hranici se Srbskem

Druhá řada plotu na maďarské hranici se Srbskem, která má přispět k zabránění ilegálnímu pronikání migrantů, je hotová. Oznámil to dnes maďarský premiér Viktor Orbán, jehož vláda je Evropskou komisí kritizována za přísnou protimigrační politiku.

http://echo24.cz/a/iEXeU/zastavi-jakouk ... se-srbskem

classix
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2506
Registrován: 17 úno 2017, 14:09

Re: Maďarsko

Příspěvek od classix » 04 kvě 2017, 21:42

Aktivisté zveřejnili snímky úděsných podmínek v maďarském ústavu

Středisko pro práva mentálně postižených (Mental Disability Advocacy Centre MDAC) žádá okamžité uzavření ústavu v maďarském městě Göd na severu země. Příčinou je špatné zacházení se svěřenci. Středisko rovněž žádá vyšetření, jak se zacházelo s finančními prostředky z evropských fondů, které ústav dostal. Zveřejnilo také snímky z ústavu, které předložilo jako důkaz.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... stavu.html

A teď se podíváme na Sorosovo úderku Mental Disability Advocacy Centre MDAC aby jsme vědeli odkud vítr fouká. :roll:

http://www.mdac.info/en/test

MDAC is headquartered in Budapest, Hungary and was registered as a foundation by the Budapest Capital Court (registration number 8689) in November 2002. The Open Society Foundations (OSF) founded MDAC and continues to be one of its donors.
Vy nejstě špión, voják, uvažujetě pokrokovo. Vy stě marxista!

Uživatelský avatar
Svarboj
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2687
Registrován: 24 úno 2017, 17:09

Re: Maďarsko

Příspěvek od Svarboj » 17 kvě 2017, 15:47

Maďarsku hrozí sankce. Europoslanci schválili rezoluci kritizující poměry v zemi

Štrasburk - Europoslanci dnes schválili usnesení, které kritizuje současný stav právního státu v Maďarsku, a vyzvali k zahájení sankčního řízení. Pro rezoluci hlasovalo 393 poslanců, proti se vyslovilo 221 a 64 se jich zdrželo.

V dubnové debatě, která dnes schválenému usnesení předcházela, poslanci kritizovali především zákon o vysokých školách, který by negativně postihl Středoevropskou univerzitu (CEU) se sídlem v Budapešti, ale i snahu o zpřísnění pravidel pro nevládní organizace či automatické zadržování migrantů na území Maďarska.

http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/1901 ... ry-v-zemi/
Quae volumus, credimus libenter. – „Co si přejeme, tomu ochotně věříme.“

Uživatelský avatar
Svarboj
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2687
Registrován: 24 úno 2017, 17:09

Re: Maďarsko

Příspěvek od Svarboj » 02 čer 2017, 15:42

Orbán se mstí Sorosovi? Maďarsko chce víc kontrolovat neziskovky financované z ciziny

Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán již dlouho kritizuje občanské organizace, které financuje miliardář George Soros. Dnes prohlásil, že Budapešť přijme předpisy umožňující důkladnější kontrolu neziskovek, které dostávají peníze z ciziny.

Zdroj: https://globe24.cz/svet/32868-orban-se- ... e-z-ciziny
Quae volumus, credimus libenter. – „Co si přejeme, tomu ochotně věříme.“

Or-Hor
Samostatný redaktor
Příspěvky: 1020
Registrován: 08 dub 2017, 07:47
Bydliště: Český kras

Re: Maďarsko

Příspěvek od Or-Hor » 06 čer 2017, 09:05

Maďarsko bude usilovat o zrušení takzvaných Benešových dekretů, na jejichž základě Československo po druhé světové válce zbavilo velkou část Maďarů občanství a majetku. V jihomaďarském městě Bonyhád to v pondělí řekl státní ministr pro národnostní politiku Árpád János Potápi. Po válce podle Potápiho nejvíc trpěli Maďaři v Československu, kteří přišli o státní příslušnost v rodné zemi a stali se obětí "ďábelského plánu," který prý hledal viníky mezi nevinnými. Přes 100 tisíc etnických Maďarů bylo deportováno nebo posláno do pracovních táborů a nikdo z nich se nedočkal odškodnění. Maďarský parlament v roce 2012 vyhlásil 12. duben za den památky odsunutých z "Horních Uher", jak se říkalo Slovensku v rámci Uherska do roku 1918.
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/e ... 33029.html
Tam credere omnia vitium est quam nil credere

Uživatelský avatar
Svarboj
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2687
Registrován: 24 úno 2017, 17:09

Re: Maďarsko

Příspěvek od Svarboj » 14 čer 2017, 12:12

Maďarsko schválilo kontroverzní zákon o nevládních organizacích

Maďarský parlament v úterý schválil kontroverzní zákon o důkladnější kontrole nevládních organizací financovaných z ciziny. Maďarská vláda původní znění zákona pod tlakem zmírnila.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... acich.html
Quae volumus, credimus libenter. – „Co si přejeme, tomu ochotně věříme.“

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 21 čer 2017, 23:12

Migranti se v kamiónu smrti začali dusit už po půl hodině, zaznělo u soudu

Migranti, kteří před dvěma lety zemřeli v chladírenském voze převaděčů na rakouské dálnici, se začali dusit už po půl hodině jízdy. Zaznělo to u soudu v maďarském městě Kecskemét, kde ve středu začal proces s jedenácti členy převaděčské skupiny.
Převaděči naložili migranty u obce Mórahalom u srbsko-maďarské hranice. „Migrantům poskytli vodu, ale nákladní prostor uzavřeli, i když věděli, že dovnitř neproudí vzduch,“ konstatoval u soudu prokurátor.
Jednasedmdesát lidí se tísnilo na ploše 14 metrů čtverečních. „Dveře nebylo možné zevnitř otevřít. Obžalovaní o tom věděli,“ zdůraznil prokurátor.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... soudu.html

lasib
Sponzor fóra
Příspěvky: 4168
Registrován: 01 úno 2017, 10:55

Re: Maďarsko

Příspěvek od lasib » 08 črc 2017, 20:45

Izraelské veľvyslanectvo v Budapešti vyzvalo v sobotu Madarsko na ukončenie plagátovej kampane namierenej proti Georgeovi Sorosovi
Nedovoľme aby sa smial Soros
Obrázek
https://svet.sme.sk/c/20577758/orbanova ... z4mEwnOTpk

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 11 črc 2017, 16:30

lasib píše:
08 črc 2017, 20:45
Izraelské veľvyslanectvo v Budapešti vyzvalo v sobotu Madarsko na ukončenie plagátovej kampane namierenej proti Georgeovi Sorosovi
Nedovoľme aby sa smial Soros
Obrázek
https://svet.sme.sk/c/20577758/orbanova ... z4mEwnOTpk
Šok: Izrael kritizuje George Sorose!

Maďarská vláda získala ve svém sporu s Georgem Sorosem zdatného podporovatele. Za hrozbu označilo amerického miliardáře maďarského původu naposledy také izraelské ministerstvo zahraničí.
Ovšem po několika hodinách přišel z izraelské ambasády další a tentokrát méně očekávaný komentář.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/mo ... ose-495615

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 14 črc 2017, 16:36

Maďarsko podepsalo dohodu o napojení na Turkish Stream

Maďarsko podepsalo s ruským plynárenským gigantem Gazprom dohodu o propojení země s plynovodem Turkish Stream. Oznámil to podle agentury MTI maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó.
„Výrazně to posílí energetickou bezpečnost Maďarska, takže je zahájení této spolupráce v našem strategickém zájmu,“ prohlásil ministr. Dodal, že dohoda by Maďarsku mohla zajistit až osm miliard krychlových metrů plynu ročně. Celková spotřeba plynu v Maďarsku se přitom pohybuje kolem devíti miliard krychlových metrů ročně.

www.skrytapravda.cz/ekonomika/906-madar ... ish-stream
www.czechfreepress.cz/evropa/madarsko-p ... tream.html

Or-Hor
Samostatný redaktor
Příspěvky: 1020
Registrován: 08 dub 2017, 07:47
Bydliště: Český kras

Re: Maďarsko

Příspěvek od Or-Hor » 22 črc 2017, 17:34

Maďarsko použije všechny právní prostředky, aby v Evropské unii prokázalo solidaritu s Polskem. Řekl to maďarský premiér Viktor Orbán v souvislosti s kontroverzním polským zákonem o nejvyšším soudu, který prosazuje národně-konzervativní vláda ve Varšavě a který Brusel kritizuje jako ohrožení nezávislosti justice. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans tento týden varoval Varšavu, že v důsledku změn v justici se přiblížila chvíle, kdy Brusel navrhne členským zemím, aby rozhodly, že v Polsku jsou závažně a trvale porušovány hodnoty, na nichž je Evropská unie založena. Tím by se poprvé v historii otevřela cesta k možnosti potrestat členskou zemi EU odebráním některých hlasovacích práv. O věci by však musely ostatní státy rozhodnout jednomyslně. Maďarsko dává opakovaně najevo, že s jeho podporou počítat možné není.
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/e ... 39228.html
Tam credere omnia vitium est quam nil credere

QVAK
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11414
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Maďarsko

Příspěvek od QVAK » 27 črc 2017, 10:17

Maďarsko vydalo v jüanech denominované dluhopisy v hodnotě 3,3 miliardy korun

Maďarsko vydalo dluhopisy v čínských jüanech na čínském trhu. Země dnes prodala tzv. panda bondy se splatností tři roky v hodnotě jedné miliardy jüanů (3,3 miliardy Kč). Dluhopisy určené pro investory v Číně jsou součástí maďarské snahy rozšířit zdroje financí. Uvedla to dnes na tiskové konferenci státní tajemnice ministerstva hospodářství Ágnes Hornungová. Maďarsko je teprve třetí zemí, která vydala Panda bondy. První byla Jižní Korea a druhou Polsko.

https://www.w4t.cz/madarsko-vydalo-v-ju ... run-55613/

Uživatelský avatar
Polite
Senior redaktor
Příspěvky: 3045
Registrován: 07 úno 2017, 21:48

Re: Maďarsko

Příspěvek od Polite » 11 srp 2017, 11:40

Saakashvili sa zableskol v Madarsku na Balatone
foto je moc velke ale je v odkaze
http://rusvesna.su/news/1502435404
Chcel by som byť Stalinom. Nie preto aby som bol ako on. Ale preto, aby som vedel, či mohol konať inak...

PeterM
Sponzor fóra
Příspěvky: 668
Registrován: 18 úno 2017, 11:17

Maďarsko vs. Holandsko

Příspěvek od PeterM » 25 srp 2017, 11:41

Maďarsko ruší diplomatické styky s Holandskom.
Budapešť 25. augusta (TASR) - Maďarsko na neurčitú dobu ruší diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslanca, ktorého povolalo naspäť do vlasti. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV je dôvodom tohto kroku rozhovor odchádzajúceho veľvyslanca Holandska Gajusa Scheltemu, ktorý prirovnal motiváciu maďarskej vlády k zmýšľaniu extrémistov.

Holandský diplomat v kriticky ladenom rozhovore pre spravodajský server 168óra okrem iného poznamenal, že sa počas svojho pôsobenia v Budapešti ani raz nestretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Odsúdil tiež automatické spájanie migrácie s terorizmom, pričom vyhlásil: "Je tu skupina, ktorej členovia sa cítia byť znevýhodnení globalizáciou, preto sa extrémisti obracajú k fanatickej zbožnosti, pretože tá im poskytuje pocit bezpečia. Nepriateľa si vytvárajú na rovnakom princípe ako maďarská vláda," povedal Scheltema.

Szijjártó jeho slová vo štvrtok ostro odmietol a povedal, že je to obvinenie, ktoré si nikto nemohol dovoliť sformulovať ani v roku 2015, keď zaznievali najtvrdšie diskusie o problematike migrácie.
https://www.teraz.sk/zahranicie/madarsk ... lanok.html

Uživatelský avatar
martanus
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 5712
Registrován: 01 úno 2017, 10:16

Re: Maďarsko

Příspěvek od martanus » 30 srp 2017, 21:33

Ruský prezident Vladimir Putin ujistil dne 28. srpna maďarského premiéra Viktora Orbána, že Rusko je připraveno plně financovat dostavbu jaderné elektrárny Pakš, která může začít začátkem příštího roku.

http://atominfo.cz/2017/08/putin-dostav ... ovem-roce/
Nikdy není pozdě udělat správnou věc.
Albert Einstein: „Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“
Konfucius: " Můžete obětovat vojsko, hospodářství či blahobyt, ale nesmíte obětovat zdravý rozum!"

Uživatelský avatar
skflanker_
Sponzor fóra
Příspěvky: 6023
Registrován: 07 úno 2017, 20:22

Re: Maďarsko

Příspěvek od skflanker_ » 06 zář 2017, 18:16

Maďarská vláda podala protest voči Ukrajine ohľadom nového školského zákona
Maďarská vláda podala protest v súvislosti s novým ukrajinským zákonom o vzdelávaní, ktorý bol schválený Najvyššou radou. Podľa neho nový Ukrajinský zákon obmedzuje právo národnostných menšín na Ukrajine vzdelávať sa v ich vlastnom jazyku. Jedná sa o bezprecedentné obmedzenie práv 150 tisíc etnických Maďarov.
Zdroj http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4538460 a klon http://lenta.ru/news/2017/09/06/vengria/ z 06.09.2017

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host