SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odpovědět
Uživatelský avatar
Tomas BB SK
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2740
Registrován: 17 úno 2017, 18:33

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Tomas BB SK » 04 lis 2020, 16:00

TK nasich dvoch najvyssich statnych predstavitelov. Postaci pozriet cast vystupenia premiera (v prevej casti prezidentka vyslovuje suhlas s timto konanim) a to v case 4:20 do 10:50
(za slovo "zodpovdnost" si skuste dosadit doterz praktizovane nezakonne kroky, zaujimavy bol tiez pouzity vyraz "mobilizacne akcie")

Teda o co tu v skutocnosti ide:
Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic
není skrytého, co nebude odhaleno. Poznej sám sebe ...

Uživatelský avatar
Aaron Goldstein
Redakční rada
Příspěvky: 5785
Registrován: 10 úno 2017, 22:29
Bydliště: Praha

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Aaron Goldstein » 04 lis 2020, 17:05

Když se z "dobrovolnosti" stane povinnost a z Ústavy jen cár papíru...
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

f) dieťa do desiatich rokov veku,

g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky,

o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,

p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,

q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,

r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), g) až l) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

§ 2

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

e) dieťa do desiatich rokov veku,

f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

k) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až k); do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. d), f) až k) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.11

§ 3

Spoločné ustanovenia

(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

(2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

§ 4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
https://www.extraplus.sk/clanok/mikas-v ... edostanete
Že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...

mirec7
Výkonný redaktor
Příspěvky: 594
Registrován: 22 úno 2017, 01:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od mirec7 » 04 lis 2020, 17:14

Na covid-19 umiera veľa ľudí, hovorí primár pľúcneho oddelenia v martinskej nemocnici: „Starali sme sa o zápaly pľúc, ale nie s takou vysokou smrtnosťou. Preto je z toho personál frustrovaný a unavený. Kto bude tvrdiť, že to tak nie je, tak nebude hovoriť pravdu."

https://dennikn.sk/2125534/primar-plucn ... m/?ref=mpm

Uživatelský avatar
Aaron Goldstein
Redakční rada
Příspěvky: 5785
Registrován: 10 úno 2017, 22:29
Bydliště: Praha

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Aaron Goldstein » 04 lis 2020, 17:25

Začíná plošné testování v domech seniorů. Na řadě míst chybějí zdravotníci
V Česku začíná počínaje dneškem platit opatření, které nařizuje plošné testování v domech pro seniory a dalších sociálních službách. Testy by se měly opakovat každých pět dnů, u zaměstnanců i důchodců. Zdravotnický personál, který má testy provádět, však v zařízeních často chybí. Pokud zařízení nemá zdravotníky, využije smluvní doktory, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domo ... domaci_klf
Že jsem paranoidní ještě neznamená, že po mě nejdou...

Uživatelský avatar
Polite
Senior redaktor
Příspěvky: 3340
Registrován: 07 úno 2017, 21:48

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Polite » 04 lis 2020, 17:48

Otvorený list primárky Horákovej prezidentke. Ako prejav nesúhlasu vracia vyznamenanie

https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-post ... -situacii/

Z clanku:Som lekárkou s dlhoročnou praxou. Od 1. 8. 1982 pracujem v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, neskôr premenovanou na Národný ústav detských chorôb. V súčasnosti pracujem už 25 rokov na Transplantačnej jednotke kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie nášho ústavu a vyše 10 rokov som jej primárkou. 38 rokov liečim detských pacientov a okrem riadne plánovanej dovolenky, som nevynechala ani jeden pracovný deň.
(Poslat niekoho ako je ona na plosny test do chladu, medzi chorych, zdravych atd...je jednoznacne ohrozenie nielen jej, ale aj jej pacientov)
Chcel by som byť Stalinom. Nie preto aby som bol ako on. Ale preto, aby som vedel, či mohol konať inak...

Uživatelský avatar
Tomas BB SK
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2740
Registrován: 17 úno 2017, 18:33

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Tomas BB SK » 04 lis 2020, 20:03

:nahoru: :jo:
Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic
není skrytého, co nebude odhaleno. Poznej sám sebe ...

mirec7
Výkonný redaktor
Příspěvky: 594
Registrován: 22 úno 2017, 01:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od mirec7 » 05 lis 2020, 01:19

V Dánsku pre zmutovaný koronavírus zlikvidujú norky

Dánsko, najväčší producent kožušín z noriek, v stredu oznámilo likvidáciu všetkých týchto zvierat, pretože na farmách bola zistená zmutovaná verzia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa rozšírila aj medzi ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa zistení vedcov zmutovaný vírus objavený v norkách "nestimuluje tvorbu protilátok tak dobre ako pôvodný vírus. Protilátky majú síce účinok, ale nie očakávaný," vysvetlil epidemiológ Kare Molbak, šéf dánskeho centra pre prevenciu a liečbu infekčných chorôb (SSI). Dodal, že „pokračovanie v chove noriek by znamenalo riziko pre verejné zdravie v Dánsku aj v zahraničí“.

https://www.aktuality.sk/clanok/837507/ ... P-azet-new

Uživatelský avatar
puma
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11221
Registrován: 17 zář 2017, 12:49

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od puma » 05 lis 2020, 12:04

Izrael objednal 1,5 milionu dávek ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru
Hlavní ředitel izraelské nemocnice je přesvědčen, že obavy z vakcíny proti koronaviru jsou neopodstatněné a mají více společného s napětím mezi Moskvou a Washingtonem než s vědeckými údaji.

Jeruzalémské zdravotní středisko Hadassah objednalo 1,5 milionu dávek ruské vakcíny proti koronaviru, uvedl v úterý ředitel nemocnice Zeev Rotstein.

Ruská vakcína je ve fázi třetích klinických studií od srpna a již byla podána desítkám tisíc lidí. Pobočka společnosti Hadassah v Moskvě dala vakcínu lidem a následně je sledovala, „a výsledky a bezpečnost, které jsme viděli , byly velmi dobré,“ řekl Rotstein.

Aktivity Hadassahu v Moskvě způsobily, že ruské úřady navrhly, aby nemocnice požádala o izraelský souhlas s vakcínou, dodal. Pokud testy třetí fáze ukážou, že vakcína je bezpečná a účinná, a pokud ministerstvo zdravotnictví její použití schválí, vakcína by mohla být v Izraeli dostupná za dva až tři měsíce.
https://strana.ua/news/299177-rossijsku ... nitse.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.pr ... -1.9289304
Nechť tě provází Síla! Není nevědomosti, pouze poznání. Co je politická korektnost? Temná strana Síly.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 16281
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Alchymista » 05 lis 2020, 14:10

https://echo24.cz/a/ScCCa/nespokojena-e ... du-minimum
Nespokojená Evropa protestuje, poslušná Asie má covidu minimum
Vlády celé řady zemí se snaží bojovat s druhou vlnou pandemie koronaviru skrze tvrdá opatření a omezení. Tyto kroky se ale ne vždy setkaly s pochopením ze strany občanů. Během podzimu vyšly do evropských ulic na protest proti nošení roušek, zavírání restauraci a vládním restrikcím několikatisícové davy. Situace v asijských regionech je přitom diametrálně odlišná – některé tamější vlády roušky pouze doporučují, lidé je ale nemají problém nosit na denní bázi. Protestů souvisejícími s opatřeními proti šíření covidu-19 zažila Asie minimum.

Jedno z demonstrací proti české vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) a jejím opatřením se odehrálo minulou středu na státní svátek na Klárově a posléze na náměstí Republiky. Pořadatel Jiří Černohorský na ní kritizoval kritizoval politiky a epidemii koronaviru označil za „mediální šílenství, kterým nás chtějí ovládat“. Vládní opatření pak kritizoval jako omezování ústavou daných svobod. Až na dva lidi, kteří se dopustili přestupku, a na skupinu 150 lidí, kteří se neohlášeně sešla na Letenské pláni, proběhl protest v klidu.

Znatelně bouřlivější potyčky proběhly 18. října na Staroměstském náměstí. Část demonstrantů, kteří se sešli na protest proti vládním opatřením, se po oficiálním konci akce střetla s policií. Vzduchem létaly lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie celkem zadržela 144 lidí. Stejně jako na podobných demonstracích, ani zde neměla řada lidí nasazené roušky a počet protestujících překročil povolený limit – na místě se sešlo zhruba 2000 osob včetně fotbalových fanoušků, vládní opatření dovolovala 500.

Pouhý den před střety na Staroměstském náměstí se několik stovek lidí sešlo před slovenským úřadem vlády v Bratislavě, rovněž na protest proti koronavirovým opatřením. Mezi nimi se nacházeli především fotbaloví fanoušci a příznivci strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko vedené Marianem Kotlebou. I zde proti nim zakročili policisté. Podobný scénář zasáhl i Polsko. V souvislosti s protesty proti novým opatřením z konce října varšavská policie zadržela skoro 300 lidí. Na demonstrace jich přišly tisíce.

Demonstracím se nevyhnuly ani další evropské státy. Španělsko patří v Evropě k zemím, které výrazně zasáhla pandemie koronaviru, v reakci na situaci země prodloužila o půl roku nouzový stav a zavedla další tvrdá opatření jako zákaz nočního vycházení. Španělé tento víkend vyšli do ulic hned několikrát, přičemž v Madridu a Barceloně došlo k násilným potyčkám s policisty.

Minulé úterý podobné nepokoje zažila silně zasažená Itálie, která nově uzavřela kina, posilovny a další zařízení. Bary a restaurace nechává otevřené do šesté hodiny večerní, v některých regionech už nyní platí noční zákaz vycházení a jsou v nich zavřené i školy. Další vrstva opatření vyhnala do ulic stovky odpůrců, které se v Římě střetly s policií, nejméně deset demonstrantů skončilo v poutech. Protesty doprovázelo ničení aut a zapalování popelnic.

Připravený Tchaj-wan, čistotné Japonsko i přísný Vietnam
Zatímco se na jaře považovala Asie za koronavirovou hrozbu, nyní se situace změnila. Ačkoliv asijské země nadále hlásí nové případy nakažených, zatím neprožívá druhou vlnu pandemie jako Evropa. V některých státech nadále platí epidemiologická opatření, jinde se tamější vlády spoléhají aspoň na důrazná doporučení, jak se chovat během pandemie. Protestů proti koronavirovým nařízením ale Asie zažívá minimum a neměla s nimi problémy ani během první vlny na jaře, kdy byla situace mnohem vyhrocenější.

Tchaj-wan již přes 200 dní nezaznamenal žádný přenos koronaviru na svém území, poslední domácí případ infekce byl evidován 12. dubna. Ostrovní stát je všeobecně oceňován za to, jak dokázal postup nákazy na svém území díky včasným a účinným preventivním opatřením potlačit, a to i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny. Všichni, kteří přišli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény, přičemž polohu osoby hlídal mobilní telefon. Se sledováním přístroje museli lidé souhlasit před vstupem do země.

Nejen tento krok, ale také přítomnost velkého počtu policejních kamer sehrál důležitou roli v úspěšném vytrasování nakažených. Proti sledování telefonů se kupodivu neuspořádal žádný masovější protest, což si experti vysvětlují velkou důvěrou v úřady. Tchaj-wan je také jedna ze zemí, která má zkušenost s epidemií SARS, tudíž byla na podobné scénáře náležitě připravena. Tchajwanské středisko pro kontrolu nemocí při oznámení rekordního období bez přenosu nákazy v zemi poděkovalo veřejnosti za roli, kterou sehrála, a vyzvalo občany, aby nadále nosili roušky a často si myli ruce.

V Japonsku se od začátku pandemie nakazilo přes 102 tisíc lidí, s covidem-19 tam zemřelo necelých 1800 nemocných. Pro zemi se 126 miliony obyvatel jde o relativně nízký údaj. I čísla úmrtí jsou dle mnohých překvapivá už kvůli výrazně zastoupené stárnoucí populaci, která se řadí do rizikové skupiny. Odborníci na druhou stranu argumentují, že Japoncům zřejmě pomohla i nízká míra obezity, která hraje v případě onemocnění koronavirem velkou roli.

Oproti jiným Japonsko nepřistoupilo k tvrdým opatřením naopak kvůli nyní již odložené olympiádě zareagovala relativně pozdě. Vláda premiéra Šinzóa Abeho důrazně doporučovala lidem nevycházet ven. Školy a majitele podniků poprosila, aby dočasně zavřeli či aspoň zkrátili provozní dobu. Stejně tak požádala o nošení roušek, přestože Japonci patří k národům, které je nosí už dlouhodobě.

V praxi nemohla nic z výše uvedeného ale vymáhat ani pokutovat.
Přesto valná většina Japonců poslechla a řídila se pokyny orgánů. „Bylo to velmi překvapivé. Japonci vyhověli navzdory nedostatku drakonických opatření, mělo to efekt opravdového lockdownu,“ okomentoval pro BBC situaci bývalý vládní poradce a profesor Kendži Šibuja z londýnské Kings College. Sociologové si chování vysvětlují kolektivistickou mentalitou obyvatel, kteří dávají přednost skupinové harmonii před individuálními potřebami. Výjimkou ovšem bylo období kvetoucích sakur, kdy byly parky plné piknikujících Japonců.

Největší a poměrně ostrou kritiku schytávala vláda především za přísné uzavření japonských hranic – do země stále nemohou přicestovat zahraniční turisté, několik měsíců to platilo i pro držitele některých pracovních či studentských víz, a ti, kteří už v Japonsku byli, nemohli vycestovat ven bez toho, aniž by o víza přišli. Omezení platila i pro lidi s trvalým bydlištěm v Japonsku, ale bez japonského občanství, což ztížilo především situaci ve smíšených rodinách. K velkým demonstracím ale nedošlo.

Vietnam, který má přes 90 milionů obyvatel, od začátku pandemie zaznamenal 1200 případů koronavirové infekce a 35 úmrtí. vysloužil mezinárodní uznání za to, že se mu díky pečlivému dohledávání kontaktních osob a uplatňování tvrdých karanténních opatření zpočátku efektivně dařilo šíření koronaviru bránit. Na konci července se ale v zemi objevily stovky nových případů. Proti restrikcím nepanoval téměř žádný odpor nejen kvůli strachu z čínského viru, ale také poměrně represivnímu komunistickému režimu.
4.11.2020 polnoc GMT - Východná a Juhovýchodná Ázia
tabulka JV Azia 20201104p .jpg
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.

mirec7
Výkonný redaktor
Příspěvky: 594
Registrován: 22 úno 2017, 01:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od mirec7 » 05 lis 2020, 14:35

Firma AstraZeneca očakáva údaje o vakcíne proti covidu-19 v najbližších týždňoch:
Šanca, že bude dostupná do Vianoc, je malá. Už však podpísala zmluvy na dodávku vyše troch miliárd dávok krajinám po celom svete. AstraZeneca sa ponáhľa so zverejnením prvých podrobných výsledkov z rozsiahleho testovania vyvíjanej vakcíny, tak ako sa náhlia aj ďalšie spoločnosti, napríklad Pfizer v partnerstve s BioNTech, Moderna či Johnson & Johnson.

https://e.dennikn.sk/minuta/2128398

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 2588
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od homer » 05 lis 2020, 16:30

Britský velvyslanec v České republice Nick Archer, na svém twitterovém účtu právě zveřejnil, že se dohodl s ministerstvem obrany na tom, že Spojeného království vyšle do České republiky vojenský zdravotnický personál, který pomůže v boji proti COVIDu

Uživatelský avatar
Tomas BB SK
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2740
Registrován: 17 úno 2017, 18:33

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Tomas BB SK » 05 lis 2020, 20:51

Pozor! Kto sa nezúčastnil na prvom kole testovania, na druhé nesmie
Pre takýchto ľudí však platí výnimka na cestu na testovanie, ale len PCR testami.
Osoba, ktorá sa nezúčastnila na prvom kola testovania antigénovými testami, na druhé kolo, ktoré je plánované najbližší víkend (7. a 8. 11.), ísť nesmie. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Rezort zdravotníctva to zdôvodňuje tým, že pre takýchto ľudí naďalej platí zákaz vychádzania podľa vládneho uznesenia z 28. októbra.
Pre takýchto ľudí však platí výnimka na cestu na testovanie, ale len PCR testami.
A skutocne je to tak.
len doplnim ze vy zmysle novej vyhlasky (pracovne cislo 704) sa od pondelku 9.11.2020 budu moct ist dat testovat nielen na RT-PCR ale aj antigen .
pre okresy neposlusnych vid bod. 8 prvej casti vyhlasky
a pre poslusnych vid bod a.i. 8 v druhej casti vyhlasky

uznesenie "platne" do Nedele
693_2020.pdf
(199.89 KiB) Staženo 16 x
uznesenie "platne" od Pondelka
704_2020- navrh na rozsirenie opatreni.pdf
(153.86 KiB) Staženo 25 x
EDIT: uz vysla v zbierke, ma cislo por. c. 306 a je to oficialne Vyhlaska Vlady SR 704/2020
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/306/

https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/201 ... XwDRpUDjYk
Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic
není skrytého, co nebude odhaleno. Poznej sám sebe ...

mirec7
Výkonný redaktor
Příspěvky: 594
Registrován: 22 úno 2017, 01:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od mirec7 » 05 lis 2020, 22:10

Koronavírus: Maďarsko dostane na testovanie ruské a čínske vzorky vakcín

Maďarsko dostane ruské a čínske vzorky vakcín proti novému druhu koronavírusu, aby ich mohlo otestovať. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) s odvolaním sa na príspevky ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa a štátneho tajomníka rezortu diplomacie Tamása Menczera zverejnené na Facebooku.

https://www.aktuality.sk/clanok/837830/ ... P-azet-new

kenavf
Sponzor fóra
Příspěvky: 7041
Registrován: 07 úno 2017, 19:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od kenavf » 05 lis 2020, 22:29

"Sankcie kvôli použitiu vakcíny(ruskej alebo čínskej) ktorá nie je certifikovaná v EU".
https://en.news-front.info/2020/10/30/e ... s-vaccine/
Edmund Burke: "Jediné čo potrebujú nečisté síly k svojmu víťazstvu je to, aby slušní ľudia neurobili nič."

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 2588
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od homer » 06 lis 2020, 06:46

Maďari nesmú mať ruskú vakcínu. Ak ju Orbán kúpi, budú sankcie!
Nech Maďari radšej umierajú na koronu, ale ruskú vakcínu mať nesmú – to je postoj Bruselu, ktorý navyše opäť drzo prekračuje svoje právomoci: hoci oblasť zdravia patrí do výlučnej právomoci členských štátov, euroúradníci sa vyhrážajú sankciami
Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol v piatok v rozhlasovom rozhovore, že rokuje s Ruskom a Čínou o kúpe vakcín proti koronavírusu. Vyjadril vieru, že do začiatku budúceho roka bude mať Maďarsko k dispozícii dve alebo tri rôzne vakcíny, a oznámil, že v apríli krajina pravdepodobne zavŕši víťazstvo nad koronavírusom. Prvá dodávka vakcín by mala prísť už v decembri alebo januári.
Na toto vyhlásenie však ostro zareagovala EÚ. Tá trvá na tom, že Maďarsko nesmie používať ruskú vakcínu Sputnik V ani žiadnu inú, ktorá nemá európsky certifikát. Hovorca Európskej komisie Eric Mamer uviedol, že „všetky očkovacie látky, ktoré sa používajú na území EÚ, musia zodpovedať schváleným normám kvality v EÚ a prejsť všetky potrebné etapy povoľovania v EÚ.“ A ako inak, prišlo aj na vyhrážky sankciami, ak Maďarsko bude konať tak, ako avizoval premiér Orbán.
Podľa hovorcu EÚ Mamera nie je možné kúpiť vakcínu od tretej krajiny: členské štáty EÚ môžu podľa neho používať iba oficiálne vakcíny Covid-19 schválené EÚ (rozumej, schválené Bruselom). „Nie sme v rokovaniach s ruskými ani s čínskymi spoločnosťami,“ uviedol Mamer. „Toto je európska stratégia očkovania. K tomuto procesu sa prihlásili všetky členské štáty.“
https://www.hlavnespravy.sk/madari-nesm ... KDAcu0pkp0#

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 2588
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od homer » 06 lis 2020, 09:21

Maďarsko začne v prosinci 2020 dovážet malé množství ruské očkovací látky proti novému koronaviru na výzkum a licenci. Maďarská strana se chystá vybudovat nákup ruské očkovací látky od ledna 2021 Jedna ze společností v Maďarsku také zamýšlí k výrobě ruské vakcíny.
https://tass.ru/obschestvo/9926037?fbcl ... l7drnl4BwY

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 16281
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od Alchymista » 06 lis 2020, 14:27

https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/1 ... de-pomaly/
Centrum pro modelování: Pokles případů covidu-19 bude pomalý
Pokles nových případů covidu-19 bude podle Centra pro modelování biologických procesů (BISOP) jen velmi pomalý. Doporučuje zpřísnění opatření nebo plošné testování podle vzoru Slovenska. Počet hospitalizací bude kulminovat kolem 10. listopadu. Centrum to uvedlo na webu v situační zprávě, která hodnotí data za 45. týden. Výzkumný tým centra tvoří 17 vědců z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a institutu CERGE-EI.

„Epidemiologická situace se od posledního týdne nijak zásadně nezměnila, stále směřujeme ke scénáři s jen velmi pomalým poklesem,“ napsal výkonný ředitel centra René Levínský. Aktivním řešením by podle něj mělo být další zpřísnění opatření pro urychlení poklesu nebo rychlé plošné testování jako na Slovensku.

„Pokud nechceme dělat nic, pak nám nezbývá než doufat v zopakování jarního efektu, kdy po několika týdnech začala epidemie klesat rychleji nežli počet kontaktů – pravděpodobně v důsledku toho, že se jednalo o kontakty se stále stejnými osobami a nových kontaktů přibývalo jen minimálně,“ dodal.

Podle dat, ze kterých centrum vychází, klesl počet rizikových kontaktů na začátku listopadu z běžných zhruba 22 na asi 10,5. Za rizikové centrum ve svých výpočtech považuje kontakt delší než pět minut, na rozdíl od ministerstva zdravotnictví, které tak označuje delší než patnáctiminutové setkání.

„Jakkoliv je pravděpodobné, že počet hospitalizací a těžkých případů bude kulminovat kolem 10. listopadu, nečeká nás žádný závratný pokles, situace se bude zlepšovat jen velmi pomalu a počet úmrtí bude klesat jen mírně,“ uvedl BISOP.

Centrum upozorňuje na to, že 40 procent nákaz, tedy jejich největší podíl, vzniká na pracovištích. Je třeba firmy motivovat, aby umožnily práci z domova nebo alespoň bezpečnější pracovní prostředí. Doporučuje ve firmách povinné pravidelné testování.

Plošné a prakticky povinné testování na Slovensku podle BISOP poslalo při sedmdesátiprocentní účasti a asi sedmdesátiprocentní citlivosti antigenních testů do karantény asi polovinu z aktuálně pozitivních obyvatel.

V modelu jeho účinku v ČR počítá s plošným testováním o víkendu 14. a 15. listopadu. Vědci z centra předpokládají záchyt asi 60.000 až 100.000 pozitivních případů. „V dlouhodobé perspektivě ale dochází jen k mírnému zlepšení,“ hodnotí centrum. Bylo by podle něj třeba za dva týdny celou akci zopakovat, podobně jako plánuje Slovensko.

„V případě dvoukolového plošného testování vidíme podstatně průkaznější výsledky. Do karantény by bylo odesláno 100.000 až 140.000 pozitivních, přírůstky na konci roku by klesly na úroveň 2000 až 3000 a počet hospitalizovaných na 4000,“ uvádí. Ani dvě vlny testování ale podle něj nemají na vývoj epidemie stejně pozitivní dopad jako ještě přísnější opatření.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu poslancům řekl, že podle něj je v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi poměrně přísný lockdown už teď.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.

Uživatelský avatar
puma
Redaktor - závislák :-)
Příspěvky: 11221
Registrován: 17 zář 2017, 12:49

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od puma » 06 lis 2020, 14:55

Země EU povolily nákup ruské vakcíny proti koronaviru
Evropská komise uvedla, že země EU mají právo získat ruskou nebo čínskou vakcínu.

Podle Evropské komise to bude možné pouze "v mimořádných případech na omezenou dobu a pro vlastní potřebu".
https://strana.ua/news/299448-evrokomis ... tsinu.html
Nechť tě provází Síla! Není nevědomosti, pouze poznání. Co je politická korektnost? Temná strana Síly.

mirec7
Výkonný redaktor
Příspěvky: 594
Registrován: 22 úno 2017, 01:59

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od mirec7 » 06 lis 2020, 23:23

Liverpool začal s masovým testovaním:

viac info a foto v článku: https://www.bbc.com/news/uk-england-mer ... 6Ep9YYlcCE

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 2588
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: SARS-CoV-2 (COVID-19)

Příspěvek od homer » 07 lis 2020, 10:31

Ministerstvo zdravotnictví Ruska schválilo trvalou registraci léku proti COVID-19 ′′ Avifavir ′′
Stal se prvním světovým antikoravirovým lékem obsahujícím účinnou látku favipiravir a 3 června byl ministerstvem zařazen na seznam metodických doporučení ohledně prevence, diagnostiky a léčby nové infekce koronavirem.
https://ria.ru/20201106/preparat-158341 ... 8gQ4ktNO3M

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host